Juridische vermeldingen

1 DEFINITIES

Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3

Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.

Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt. 

 

2 TOEPASSINGSGEBIED

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Emob BVBA behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

 

3 INFORMATIE OMTRENT EMOB BVBA

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Emob BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Deken de Bostraat 70A, 8791 Beveren-Leie, Belgium.

Emob BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0817.124.139 en draagt als BTW-identificatienummer BE0817.124.139.

 

4 CONTACTNAME

Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van Emob BVBA bereiken via volgende gegevens:

Telefoon BE +32 (51) 49 12 34

Telefoon NL +31 858 880 720

Telefoon FR +33 975 181 274

Fax: +32 (51) 49 43 21

E-mail: [email protected]

 

Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van Emob BVBA bereiken via volgende gegevens:

Telefoon BE +32 (51) 49 12 34

Telefoon NL +31 858 880 720

Telefoon FR +33 975 181 274

Fax: +32 (51) 49 43 21

E-mail: [email protected]

 

5 BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE

Met de Website biedt Emob BVBA U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf Emob BVBA en de door haar aangeboden producten en/of diensten.
  • • een aankoopplatform, webshop, die U kan gebruiken om desgewenst producten en/of diensten te bestellen.
  • • een communicatieplatform tussen U en Emob BVBA, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en Emob BVBA.

 

6 GEBRUIK

Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Emob BVBA U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

 

7 TALEN

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Via deze site kan u een overeenkomst sluiten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

 

8 DE TECHNISCHE STAPPEN OM TOT DE SLUITING VAN EEN CONTRACT TE KOMEN

Via de Website kunnen contracten worden gesloten, en wel op de volgende wijze:.

  • U selecteert de gewenste producten, en vult uw virtuele winkelwagentje,
  • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om uw aankoop af te ronden krijgt u, voordat U Uw bestelling definitief aavaardt, een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) waarin u eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren;
  • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling.
  • U ontvangt vervolgens een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling en uw betaling goed werden verwerkt (= “Bevestigingse-mail”).
  • Ná deze e-mail ontvangt U de levering van Uw bestelling aan huis, één en ander overeenkomstig de overeengekomen leveringstermijn;

 

9 HET AANBOD

Emob BVBA levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van Emob BVBA op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Emob BVBA kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Emob BVBA verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Emob BVBA kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welkgeval Emob BVBA geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. 

Evenzo zijn de foto’s en gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Emob BVBA geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Emob BVBA aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

 

10 DE PRIJZEN

De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door Emob BVBA met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Emob BVBA. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Emob BVBA.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot bovenstaande opsomming, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Emob BVBA. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Emob BVBA.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Emob BVBA het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

 

12 PRIVACY

Meer informatie omtrent het privacybeleid van Emob BVBA vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op de pagina Juridische vermeldingen.

 


© 2012, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

 

 
 
To Top