Privacy verklaring Emob NV

1 DEFINITIES

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 3.

Website: de website waarop U Uw persoonsgegevens hebt ingegeven.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Privacywet: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

2 TOEPASBAARHEID

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard.

Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

 

3 VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Emob NV, met zetel aan de Deken de Bostraat 70A, 8791 Beveren-Leie, België, België en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0817.124.139. U kan de Verantwoordelijke bereiken per telefoon (+32 (51) 49 12 34) en e-mail [email protected]. In uitvoering van de Privacywet dient Emob NV als de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ te worden beschouwd.

 

4 VERWERKTE GEGEVENS

4.1 NIET-INTERACTIEF GEBRUIK

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

4.2 INTERACTIEF GEBRUIK

Emob verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1: op basis van cookies: uw IP-adres en details over je bezoek op onze Website. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op Uw surfgedrag op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria ...). Deze gegevens laat de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.
 • Categorie 2: bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld.
 • Categorie 3: als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
 • Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres.
 • Categorie 5: bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en uw e-mail.

Emob kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • Door uw registratie en gebruik van de Website.
 • Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

 

5 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Emob zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website. Denk hier bijvoorbeeld aan cookies met marketing doeleinden.
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom u hebt verzocht. Denk hier bijvoorbeeld aan het organiseren van de dienst na verkoop.
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Emob zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Emob. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon. 
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Emob daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 

6 BEWAARTERMIJN

De verwerkte persoonsgegevens worden, afhankelijk van de doeleinden van verwerking, slechts een bepaalde tijd bewaard in het systeem van Emob. 

 • Gegevens voor nieuwsbrieven worden bewaard zolang de betrokkene zijn toestemming niet heeft ingetrokken. Emob kan de gegevens hiervoor tot 3 jaar na de laatste bestelling bewaren. 
 • Facturatiegegevens worden volgens de wettelijke verplichtingen rond boekhouding 7 à 10 jaar bewaard na de laatste factuurdatum.
 • Klantgegevens kunnen tot 3 à 5 jaar na de laatste bestelling bewaard worden. 

 

7 ONTVANGERS OF DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • de Gebruiker zelf;
 • de Verantwoordelijke;
 • In geval van betaling door U aan Emob: aan de financiële instelling en betalingsdienstaanbieder waarop Emob een beroep doet;
 • In geval van online bestelling en uitsluitend met als doel de verzending van de gekochte goederen: aan de transportonderneming waarop Emob een beroep doet

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

8 RECHT VAN TOEGANG, VERBETERING EN VERZET

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. 

De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected]. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

 

9. KLACHTENPROCEDURE

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35 
[email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. 


© 2012, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.